Posts

Showing posts from November, 2018

ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ITಯಿಂದ ಮೇಟಿಗೆ

Image
[ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ೨೦೧೮, ನವಂಬರ್ ೧೮ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ನಾನು ಮಂಡಿಸಿದ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು]
ಶ್ರೀ ಮುರಳೀಧರ ಉಪಾಧ್ಯ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೊರೆತ ವೀಡಿಯೊ. ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ.


ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 
ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿತು ಕೃಷಿಕನಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೃಷಿಕ ನಾನು. ನಾನು ಬರೆದ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಗಹನತೆ “ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇದೆ” ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಘಟಕರು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ.
ನನಗಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. 
೧) ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ ಈಗಿನ ಕೃಷಿಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗೆ ನನ್ನ ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲೊಂದಿಗೆ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುವ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿಟ್ಟು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಬದುಕುವ ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟುಮಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.  ೨) ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಆ ಅವಕಾಶದಿಂದ ವಂಚಿತನಾಗಿದ್ದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗುವುದೇ ಆಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದ…

ಜೀವನವದೊಂದು ಕಲೆ - ಪುಸ್ತಕದ ಓದು

Image
ವಿಜಯವಾಣಿಯದಿನಗಳಿಂದಶ್ರೀಸೂರ್ಯಪ್ರಕಾಶಪಂಡಿತ್ಅವರಲೇಖನಗಳನ್ನುಸಿಕ್ಕಿದಾಗಓದಿ, ಕೆಲವನ್ನುಕತ್ತರಿಸಿಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಬರಹಗಳಬಗ್ಗೆಹೆಚ್ಚುವಿವರವಾಗಿಬರೆಯುವ/ವಿಮರ್ಶಿಸುವಶಕ್ತಿ, ಓದುಮತ್ತುಜ್ಞಾನವ್ಯಾಪ್ತಿಯುನನಗೆಇಲ್ಲ. ಆದರೆಈಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಅವರುಒತ್ತುನೀಡಿರುವಕೆಲವುವಿಚಾರಗಳುನಾನುನಂಬಿದಮತ್ತುಇತ್ತೀಚೆಗೆ ‘ITಯಿಂದಮೇಟಿಗೆ’ ಯಲ್ಲಿಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದವಿಷಯಗಳಿಗೆತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದುನನಗೆವಿಶೇಷಸಂತೋಷವನ್ನುಉಂಟುಮಾಡಿವೆ.
‘ಜೀವನವದೊಂದುಕಲೆ’ ಪುಸ್ತಕದಪುಟ೨೮ರಲ್ಲಿಜಗತ್ತುಒಳ್ಳೆಯದೋಕೆಟ್ಟುದೋಎಂಬಪ್ರಶ್ನೆಯೇಅಪ್ರಸ್ತುತಎಂಬವಿಷಯವನ್ನುಅವರುಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನುನನ್ನಐಟಿವೃತ್ತಿಯಿಂದಕೃಷಿಗೆಬದಲಾವಣೆಮಾಡುವುದೇಸರಿಎಂಬಸಮರ್ಥನೆಯಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಈಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಬಳಲಿದ್ದುಂಟು, ಏಕೆಂದರೆಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆವೃತ್ತಿಯನ್ನುಬದಲಾಯಿಸುವಹಪಾಹಪಿಯಾರಿಗೂಇರುವುದಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ?. ಪ್ರಯಾಗ್ಜೋಷಿಎಂಬವರುಹಿಂದೂಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ವೃತ್ತಿಜೀವನದಸರಿತಪ್ಪುಗಳು’ ಎಂದೊಂದುಲೇಖನವನ್ನುಬಹಳಹಿಂದೆಬರೆದಿದ್ದರು. ನಾನುಇಷ್ಟಪಟ್ಟಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿಅದುಒಂದಾಗಿತ್ತು(ಸಾಧ್ಯವಾದರೆಆಲೇಖನವನ್ನೊಮ್ಮೆಓದಿಈಬರಹದಓದನ್ನುಮುಂದುವರೆಸಿ